50 هزار صندلی های خالی و میلیون ها نفر از پشیمانی! (عکس)