راز ملاقات با رئیس جمهور اوباما شده است بانک ها/دولت به دنبال نقشه راه کار است.