۱۹ بازیکن اسپورتینگ لیسبون حق شرکت در تمرینات را ندارند