ثبت نام از وسایل نقلیه با قیمت مندرج در قرارداد تحویل می