چرا معمولا وزن از رژیم غذایی است ؟ چگونه است که این دولت میکنه ؟