مرموز سرنوشت خودکفایی در گندم/۱۴۴ روز از آخرین تاریخ دو بار