معرفی رسمی از فراری 488 بیسائو ، قدرت بیشتر و سبک تر