این نوشته در رمان برگزیده جایزه از شورای/ مرد یکی به اندازه کافی