تویوتا ماشین مفهومی e-بشقاب در نشان می دهد خودرو, اس ۲۰۱۸ کاپیتان