شوک برای کارمند سازمان بین المللی در ورزشگاه آزادی