عناوین اقتصادی ۲۵ بهمن ۹۶/ دلار در مرز ۵۰۰۰$! +صدا