سفیر پادشاهی عربستان سعودی در روز می رسد که دنباله رو ایران پشیمانی.