خلاصه این بازی را از آغاز طوفان, پرسپولیس, درخشش آقای گل!