آیا می دانید دلیل برای جدایی بلند مدت کره شمالی نیست ؟