خشم و استرس زا است مانند در آلمان/ شفر ایستاده استقلال سال سوم ' (عکس)