رئيس جمهور سابق مکزیک: اقدامات نژادپرستانه کارت مغلوب ساختن پیشی جستن به علت وقوع کشتار جمعی در ایالات متحده