ضربه محکم و ناگهانی در کرمان توسط این سازمان مورد حمله قرار گرفت.