نشان داد کمیته حقوقی: برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارندگی است/ ادعا می کند برای ارسال موشک به ایران نادرست