تهران و دهلی نو در بیانیه ای در توسعه روابط بین دو کشور " تاکید