روزنامه های حاتمی کیا در برنامه هفت رفت و کلمات او نیست و در زمان بسته شدن است ؟