تصویر; واکنش برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی Palio از سرمایه در برابر آینده به پایان