ابتکار: 30 درصد از پستهای مدیریتی در اختیار بانوان قرار داده