سوپرمن و سینما "اجتماعی" ایران/ استقرار طرح در فضای مجازی