بخش رسانه ای تیم: آرامش تیم ملی نباید خدشه دار/ ویژه با کی وام بدون