روسیه و سوریه مسئول حمله شیمیایی/هنوز تصمیم نهایی درباره حمله به سوریه اتخاذ نشده است