هواپیمای حامل پیکر ۳ شاهدان می گویند به زمین نشست + عکس