تسلیت قاسمی به دولت و ملت الجزایر و خانواده قربانیان حادثه سقوط هواپیما