سرنوشت ۱.۸ میلیون "رویاپرداز" آمریکایی در دستان کنگره