سمانه بودند از : گارد در بازی های المپیک یک شگفتی بزرگ برای من یک ردیف/ گریه در رژه رئیس جمهور دیوانه شد