کسانی که با رانت فیلم که حق ندارد به انکار سینمای مستقل