فعالیت 45 درصد از کارگران جنبش همدان در کارگاه مبلمان و پوشش