$ 3.3 میلیون نفر در سهام ولوو به عنوان در دست جیلی!