خبرهای پشت پرده فاش شد ! آقای مدیر حق حضور در تمرین را ندارد !