آغاز طوفان, پرسپولیس, درخشش آقای گل/ Red Alert بعد از بحران