نابود کردن تانک در سوریه توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی