تجدید ۲۰۲ هزار واحد از وسایل نقلیه سنگین در سه سال آینده