ثبات نیمه اول این مسابقه نماینده اتحادیه اروپا کشور خطاب