جدید هیئت مدیره از مرکز هماهنگی شوراهای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند