مدیر کل ... آن را یک اشتباه است که بنیانگذاران استارتاپ خود