● توسعه و انعطاف پذیری کنترل اجتماعی راه حل اجتماعی آسیب