بیش از 25 هزار نسخه صوتی و تصویری یادداشت ها در شبکه قرآن نگه داشته است