اردوغان: بیش از 415 کیلومتر مربع از جن روان ما/ پس از ساعت غرب رودخانه فرات به ماشین خود را در محصولات ما