مربی پیکان : ناامید نیستیم و کارمان را هم با قدرت ادامه می دهیم