ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی در تصمیم گیری های واشنگتن غلبه می کند