افزایش ظرفیت سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی / اختلال سیستم رز