ایجاد دو سورتی پرواز فوق العاده در مسیر کیش – تهران