من امیدوارم که پس از آن انجام شده است می گویند این کلمات