آسان به پیروزی شاگردان از کاغذ سنباده و تداوم رهبری