این وضعیت مبهم از استقلال خوزستان قبل از بازی با پرسپولیس; ویسی عصبانی!