جمعیت جوان اعضای هیات علمی برای کمک به توسعه علمی کشور هموار خواهد شد